Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Πόλεμος, Μείωση της Βλάβης και Χάρτα Δικαιωμάτων Εξαρτημένων (video)Άμα το ονομάσεις 'Πόλεμο' το βάρος θα το ρίξεις σε όπλα, αστυνομίες και ρουφιανιά.
Άμα το ονομάσεις 'Πόλεμο' θα έχεις Μαύρη Αγορά, Λαθρεμπόριο, γεμάτες φυλακές και θύματα.

Ο Πόλεμος αυτός έγινε πόλεμος κατά του χρήστη. Ενός πολίτη που δε βλάπτει κανένα και που με καμιά λογική και η ηθική δεν είναι δυνατόν να χάνει τα ανθρώπινα δικαιώματά του.
Χρήστες διαφόρων ουσιών που επιδρούν στη διάθεση πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Όταν η απόλαυση γίνει εξάρτηση πια ο χρήστης είναι ασθενής κι η ασθένεια αυτή είναι υποτροπιάζουσα.
Η Κοινωνία δεν έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνει βίαια στις επιλογές των πολιτών της. Η Κοινωνία όμως μπορεί να βρει τρόπους να βοηθά το χρήστη παρέχοντας τρόπους να ζήσει με τον εθισμό του ή, αν θέλει, να τον νικήσει, είτε ο εθισμός αυτός είναι το τσιγάρο, είτε το αλκοόλ, είτε η Κοκαΐνη και η Ηρωίνη.

Σήμερα η Μείωση Της Βλάβης έχει αποδειχθεί ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος υγείας.

Σ' αυτή την ομιλία της για τη Μείωση Της Βλάβης η Σοφία Γαληνάκη μιλά με γνώση και πείρα όχι μόνο για τις τελευταίες διεθνείς μελέτες αλλά πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Με στοιχεία, με συγκεκριμένες πληροφορίες και με προτάσεις.

Μετά το video φέρνω κι ένα σχόλιο χρήστη, θεραπευόμενου ΟΚΑΝΑ και τη Χάρτα Δικαιωμάτων Εξαρτημένων Ατόμων:

Η ομιλία της Σοφίας Γαληνάκη, Υπεύθυνη Διεκδίκησης Δικαιωμάτων της οργάνωσης "Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά", με θέμα "πολιτικές μείωσης της βλάβης: διεθνείς εμπειρίες - καλές πρακτικές".

‪X..S..  ‪Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί δεν έχουμε τέτοιες θεραπεύτριες στα προγράμματα ...δεν συμφέρει; σηκώνονται και φεύγουν; Γιατί προωθούν συνέχεια την αυστηρότητα, την τιμωρία, και την σχέση εξουσίας με το πρόσωπο αναφοράς σου;‬
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Η θεραπεία πρέπει να αποτελεί προϊόν ελεύθερης επιλογής του θερα- πευόμενου και να γίνεται με βάση τις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε θεραπεία. Το εξαρτημένο άτομο ενημερώνεται αναλυτικά και αποφασίζει ελεύθερα το είδος της θερα- πείας, από τις διαθέσιμες, που θέλει να ακολουθήσει.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η θεραπεία πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη, επαρκής και προσβά- σιμη. Επειδή οι εξαρτημένοι μπορεί να μην είναι απολύτως αποφα- σισμένοι να ξεκινήσουν θεραπεία, είναι σημαντικό να διατίθενται οι υπηρεσίες τη στιγμή που το άτομο απευθύνεται σε αυτές για θεραπεία. Ορισμένοι θεραπευόμενοι μπορεί να φύγουν εάν η θεραπεία δεν είναι άμεσα διαθέσιμη ή προσβάσιμη. Όπως και με τις άλλες χρόνιες ασθέ- νειες, όσο νωρίτερα ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο περισσότερο αυξάνο- νται οι πιθανότητες για επιτυχή έκβαση.
Η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα της θεραπείας αφορά και άλλα ζητήματα, όπως η γεωγραφική κάλυψη ή τα ωράρια λειτουργίας των προγραμμάτων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Τα στοιχεία του θεραπευόμενου και της θεραπείας είναι απόρρητα. Στο πλαίσιο παρακολούθησης ενός θεραπευτικού προγράμματος, οθεραπευτής χρειάζεται να καταγράφει πληροφορίες που πολλές φο- ρές αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του θεραπευόμενου. Η διασφάλιση της εχεμύθειας από το προσωπικό και του προσωπικού απορρήτου είναι ουσιώδης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕ- ΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το προσωπικό του θεραπευτικού κέντρου έχει υποχρέωση να ενη- μερώνει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τον θεραπευόμενο σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους θεραπείας και να απαντά σε όλες του τις απορίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της θεραπείας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Για την ολιστική προσέγγιση και την εξατομικευμένη θεραπευτική πρόταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο και η βαρύτητα της εξάρτησης, το ατομικό ιστορικό, το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλ- λον, η οικογενειακή κατάσταση, τα συνυπάρχοντα ψυχικά ή σωματικά προβλήματα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται η θεραπεία στις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού ατόμου.
Στον κάθε θεραπευόμενο πρέπει να προτείνεται η ενδεδειγμένη για τις ανάγκες του θεραπευτική προσέγγιση και να του προτείνεται η πα- ραπομπή στο κατάλληλο πλαίσιο.
Πρέπει επίσης να παρέχεται στο εξαρτημένο άτομο η δυνατότητα συνδυασμού των θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως η φαρμακευτική θεραπεία, η ψυχοκοινωνική παρέμβαση και η κάλυψη προβλημάτων σωματικής υγείας, καθώς και η διευκόλυνση στην επικοινωνία με σχε- τικές υπηρεσίες.


Ο θεραπευόμενος θα πρέπει να έχει επίσης πρόσβαση σε βοήθεια για την αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζει.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η Πολιτεία θα πρέπει να ορίζει τα κριτήρια ποιότητας και τις ελάχι- στες προδιαγραφές για τη λειτουργία των διαθέσιμων θεραπευτικών υπηρεσιών κάθε τύπου4. Θα πρέπει επίσης να προσδιορίζεται, μια ιε- ραρχημένη λογοδοσία, η συστηματική παρακολούθηση και εξωτερική αξιολόγηση των υπηρεσιών, η σχέση κόστους-ωφέλειας και η διαφά- νεια στην επιλογή των σχετικών χρηματοδοτήσεων.
Στην αξιολόγηση θα πρέπει να εκφράζουν την άποψή τους κι οι ίδιοι οι θεραπευόμενοι για την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχονται.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Πρέπει να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα του εξαρτημένου σε ια- τρικές εξετάσεις και στη θεραπεία οργανικών παθήσεων (π.χ. μολυσμα- τικών ασθενειών), ιδιαίτερα των εξαρτημένων που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Κάθε εξαρτημένο άτομο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφο- ρετικότητα και εξατομικευμένες ανάγκες. Τα ιδιαίτερα και ειδικά χαρα- κτηριστικά κάθε εξαρτημένου πρέπει να γίνονται σεβαστά μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων, όπου προσδιορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις κάθε ατόμου.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η αποδοχή της θεραπείας από πληθυσμιακές ομάδες με εξειδικευμένο κοινωνικό προφίλ, όπως οι εθνοτικές ομάδες, οι γυναίκες, οι έφηβοι, κλπ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη συμμετοχή εκπροσώπων των εξαρτημένων ατόμων στις περιπτώσεις που διαμορφώνονται και λαμ- βάνονται αποφάσεις σχετικά με την χάραξη και εφαρμογή των πολιτι- κών κατά των εξαρτήσεων5.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η θεραπεία πρέπει να παρέχεται από επαγγελματίες της υγείας με την κατάλληλη κατάρτιση. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την κλινική αντιμετώπιση των εξαρ- τήσεων. Οι υπηρεσίες οφείλουν να απασχολούν ειδικευμένο και έμπει- ρο προσωπικό για την κλινική διαχείριση της εξάρτησης. Παράλληλα, αποτελεί κοινή πρακτική η εθελοντική ή αμειβόμενη απασχόληση ειδι- κά εκπαιδευμένων απεξαρτημένων ή σταθεροποιημένων ατόμων, στα προγράμματα μείωσης της ζήτησης, υπό την εποπτεία των εξειδικευμέ- νων επαγγελματιών των υπηρεσιών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ειδικά για τη θεραπεία της εξάρτησης από ναρκωτικά, η ίση ευκαιρία για πρόσβαση σε άμεσα διαθέσιμες υπηρεσίες θεραπείας διαφυλάσσει πρωτίστως το δικαίωμα του εξαρτημένου ατόμου στη ζωή και συνιστά το πλέον θεμελιώδες ίσως δικαίωμα έναντι του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Η ικανοποίηση της ίσης μεταχείρισης σηματο- δοτεί την έναρξη μιας θεραπευτικής πορείας αρχικά προς τη ζωή και σταδιακά προς την υπέρβαση της εξάρτησης, ενώ η άρνησή της συνε- πάγεται ουσιαστικά την «καταδίκη» του ατόμου στην ουσιοεξάρτηση, τον κοινωνικό στιγματισμό και, πιθανόν, τον θάνατο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Σύμφωνα με τον Σωφρονιστικό Κώδικα εξασφαλίζεται η υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων στο ίδιο επίπεδο με αυτήν που παρέχεται στον γενικό πληθυσμό. Πρέπει, επομένως, να διασφαλίζεται η πρόσβα- ση των εξαρτημένων κρατουμένων στη θεραπεία, όλων των τύπων, τις παρεμβάσεις πρόληψης των μολυσματικών ασθενειών και μείωσης της βλάβης, καθώς και στη θεραπεία των οργανικών και ψυχιατρικών ασθε- νειών που συχνά συνυπάρχουν με την εξάρτηση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εργασιακή απασχόληση αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της κοι- νωνικής επανένταξης. Πρέπει να παρέχεται βοήθεια και στήριξη του εξαρτημένου στην εύρεση εργασίας μέσα από ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιδοτήσεων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή η διδασκαλία στο πλαίσιο των θερα- πευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να κατοχυρωθούν για κάθε εξαρ- τημένο που έχει εγκαταλείψει το σχολείο, καθώς επίσης και ειδικά ευερ- γετήματα (π.χ. μόρια) για απεξαρτημένους χρήστες που επιθυμούν να συνεχίσουν στην ανώτερη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση κι η κατάρτιση θα πρέπει να είναι δικαίωμα όλων των θεραπευομένων, συμπεριλαμ- βανομένων και των θεραπευομένων-κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η ακριβής και με αντικειμενικό τρόπο αναφορά στα θέματα των εξαρτήσεων συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση του στίγμα- τος που σε μεγάλο βαθμό προκαλείται από την άγνοια και την επιλεγ- μένη ενημέρωση. Η «αντικατάσταση» της λανθασμένης αντίληψης από την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση θα συνδράμει καθοριστικά στην κατανόηση και στη στήριξη των εξαρτημένων ατόμων.
Στη διαδικασία ενημέρωσης της κοινής γνώμης και της δημιουργίας ενός νέου τρόπου σκέψης που θα πολεμά το στίγμα και τη διάκριση, να λαμβάνεται μέριμνα για την αξιοποίηση και την συμμετοχή των θερα- πευομένων ατόμων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Η κοινωνία πρέπει να «εκπαιδευτεί» με την κατάλληλη, συστηματική και συνεπή επικοινωνία στην εμπεριστατωμένη γνώση για την εξάρτη- ση και να υιοθετήσει ένα διαφορετικό πολιτισμό επικοινωνίας, τέτοιο που να σέβεται την προσωπικότητα των εξαρτημένων ατόμων, να στη- ρίζει και να συνδράμει στις προσπάθειές τους για θεραπεία και αποκα- τάσταση, ως βασικό νομικό και ηθικό τους δικαίωμα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ)
Εκστρατεία ενημέρωσης όλων των χρηστών με θέμα την ασφαλή χρήση και αύξηση προγραμμάτων μείωσης της βλάβης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόσφατη Νομοθεσία
Το 2013 ψηφίσθηκε ο ισχύων Κώδικας για τα Ναρκωτικά με τον Ν. 4139/2013. Ο νέος κώδικας έφερε καινοτομίες σε σχέση με τον μέχρι τότε ισχύοντα Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Ν.3459/2006). Σχετικά με την κατοχή, προμήθεια και καλλιέργεια κάνναβης για αποκλειστικά ατομική χρήση προβλέπεται πταισματική ποινή (πέντε μήνες). Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να αφήσει τον δράστη ατιμώρη- το, κατόπιν συνεκτίμησης των συνθηκών τέλεσης της πράξης, της προ- σωπικότητας του χρήστη και τις πιθανότητες επανάληψης της πράξης. Ακόμη, καινοτόμα είναι η διάταξη που εισάγει τη δυνατότητα χρήσης επιπρόσθετων αποδεικτικών μέσων – εκτός της πραγματογνωμοσύ- νης- για τη διαπίστωση εξάρτησης του κατηγορουμένου. Τέλος, στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης του δικαιώματος της ισοδυναμίας της φροντίδας, καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής των προσώπων που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα σε εγκεκριμένα από τον νόμο προγράμματα απεξάρτησης.
Εγκεκριμένοι από τον νόμο φορείς θεραπείας για τα ναρκωτικά
Οι εγκεκριμένοι φορείς για την παροχή θεραπείας για τα ναρκωτικά, σύμφωνα με τον Νόμο 4139/13 είναι, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και τα ειδικά προγράμματα στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αθήνας (18 ΑΝΩ) και Θεσ- σαλονίκης (ΙΑΝΟΣ και ΑΡΓΩ):
Ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών – www.okana.gr) είναι ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και ιδρύθηκε το 1993 με τον Νόμο 2161/93. Είναι ο μόνος από τον Νόμο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία προγραμμάτων υποκατάστασης (της φαρμακευτικής θεραπείας της εξάρτησης). Ο Οργανισμός έχει επίσης και προγράμματα μείωσης της βλάβης και παρεμβάσεις εκτός δομών.
Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων – www.kethea. gr), είναι αυτοδιοικούμενο ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και ιδρύθηκε το 1987 με τον Νόμο 1729. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτημένων με στόχο την πλήρη αποχή από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών χωρίς τη χρήση υποκαταστάτων. Το ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται και στη μείωση της βλά- βης με παρεμβάσεις εκτός δομών.
Το 18 ΑΝΩ, το οποίο ιδρύθηκε το 1969, λειτουργεί στο πλαίσιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (www.18ano.gr). Εφαρμόζει «στε- γνά» προγράμματα, δηλαδή ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (εσωτερικής παραμονής και εξωτερικής διαμονής) στην περιφέρεια Αττικής.
Το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ», το οποίο αποτελεί συνεργασία της Ψυχια- τρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Αιγινητείου Νοσοκο- μείου και του ΟΚΑΝΑ. Κύρια θεραπευτική μέθοδος του προγράμματος είναι η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του χρήστη σε ατομικό και οι- κογενειακό επίπεδο (γνωσιακή/συμπεριφορική/συστημική ψυχοθε- ραπεία). Το πρόγραμμα είναι «στεγνό» και απευθύνεται σε άτομα στην περιφέρεια Αττικής.
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) λειτουργούν δύο «στεγνά» τμήματα για τα ναρκωτικά. α) Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» (http://psychografimata.com/6298/tmima- apokatastasis-exartimenon-ianos) από το 1992, στο πλαίσιο του οποί- ου λειτουργούν προγράμματα εσωτερικής παραμονής και εξωτερικής διαμονής και β) το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» (http://www.argothes.gr), ένα «ανοιχτό θεραπευτικό» πρόγραμμα με εμβέλεια από τη Λάρισα ως τα όρια των Νομών Σερρών και Καβάλας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μείωσης της ζήτη- σης των ναρκωτικών, αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση για την Κατά- σταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρ- κωτικά), προσβάσιμη από τον δικτυακό τόπο: www.ektepn.gr.
 Ολόκληρη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσωρινά και για λίγες ημέρες λόγω επιπλοκής της σύνδεσής μου δεν καταφέρνω να απαντώ στα σχόλια.
Σας διαβάζω όμως και
ζητώ συγγνώμη- κάνω ό,τι μπορώ για να διορθώσω το πρόβλημα.