Porta photo©by Pierre Couteau for DC

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Δείκτης ισότητας των φύλων 2019: τελευταία η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό με τι άρνηση και χλευασμό αντιμετωπίζεται ο φεμινισμός στον τόπο μας. Τα θέματα ισότητας είτε αγνοούνται ως υπερευαισθησίες πρώτου κόσμου είτε γελοιοποιούνται με χοντράδες περί περιόδου και αγαμησίας. Ενδείξεις αυτά βεβαίως της ανισότητας που κυριαρχεί κι επιβεβαιώνεται από την ανισότητα στην εργασία, το νοικοκυριό που ακόμα σήμερα για γυναίκα που εργάζεται λέμε για καλό ότι ο άνδρας 'τη βοηθάει' στο σπίτι λες και δεν είναι δική του δουλειά τα άπλυτά του και η τροφή του. Κι ακόμα, την ανισότητα τη διαπιστώνουμε στα περιστατικά έμφυλης βιας, στην αντίδραση του περιβάλλοντος σε βιασμούς και στα σκοτωμένα νεογέννητα ανύπανδρων μητέρων που ανακαλύπτονται πεταμένα σε σκουπιδοτενεκέδες και ταράτσες.

Δε λέει τίποτε καινούργιο δηλαδή ο Δείκτης Ισότητας των Δύο Φύλλων της Ε.Ε. αν και, ομολογώ πως ακόμα κι εγώ που τα παρακολουθώ και δεν ξαφνιάζομαι, στενοχωρήθηκα που η Ελλάδα είναι τελευταία κι οι γυναίκες εδώ, δηλαδή, οι πιο καταπιεσμένες της Ευρώπης.
Φέρνω αναλυτικά, με πίνακες.

Την τελευταία θέση στο δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019, ανάμέσα στις 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα. 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσιεύει σήμερα τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2019. Η φετινή έκδοση δείχνει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την πραγματική ισότητα είναι πολύ αργή, παρά τα επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας και τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της. Σύμφωνα με τον δείκτη, η βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την έκδοση του 2017, φτάνοντας στο 67,4. Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο δείκτη ισότητας (51,9).
Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βιέρα Γιουρόβα, δήλωσε πως «προχωρούμε με μικρά βήματα. Ωστόσο, είμαι περήφανη για ό,τι έχουμε καταφέρει, ιδίως με τους νέους κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα σημερινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι είναι η αλλαγή που πρέπει να επιταχυνθεί στην αγορά εργασίας. Η οδηγία μας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία εγκρίθηκε φέτος, μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ο δείκτης μετρά την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους απαιτείται πρόοδος. Επικεντρώνεται σε έξι θέματα: εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία και υγεία, καθώς και δύο επιπλέον θέματα που είναι η βία κατά των γυναικών και οι οριζόντιες ανισότητες.
Επιπλέον, η φετινή έκδοση δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στον αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι μια μοναδική μέθοδος μέτρησης που παρουσιάζει την πολυπλοκότητα της ισότητας των φύλων με φιλικό προς τον χρήστη και εύληπτο τρόπο. Αναπτύχθηκε με βάση το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδράμει τους αρμόδιους φορείς στη διαχρονική παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της ισότητας των φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων αποτελείται από έξι βασικούς τομείς (εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία) και δύο περιφερειακούς τομείς (ανισότητες σε διάφορους τομείς και βία). Ο υπολογισμός υπήρξε αποτέλεσμα συνδυασμού δια- φόρων δεικτών για τα φύλα σε έναν ενιαίο συνοπτικό δείκτη. Ο δείκτης βαθμολογεί τα κράτη μέλη βάσει βαθμολογικής κλί- μακας που κυμαίνεται από το 1 (απόλυτη ανισότητα) έως το 100 (πλήρης ισότητα). Δεν μετρά απλώς το έμφυλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τις συνθήκες κάθε χώρας και τα διάφορα επίπεδα επιδόσεων των κρατών μελών σε διάφορους τομείς. Η υψηλή συνολική βαθμολογία αντανακλά, αφενός, την ύπαρξη μικρού έμφυλου χάσματος (ή την έλλειψη χάσματος) και, αφετέρου, τις εν γένει ικανοποιητικές συνθήκες για το σύνολο του πληθυσμού (π.χ. το υψηλό ποσοστό απασχόλησης τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών).
Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2015 μετρά πόσο απείχαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της από την επίτευξη του στόχου της ισότη- τας των φύλων (ή πόσο τον είχαν πλησιάσει) το 2005, το 2010 και το 2012 (1). Παρέχει αποτελέσματα για κάθε τομέα και υπο- τομέα. Επίσης, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μιας σύνθετης μεθόδου μέτρησης της βίας κατά των γυναικών.

Πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων από το 2005
Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων δείχνει ότι επιτεύχθηκε οριακή πρόοδος, καθώς στο διάστημα μεταξύ 2005 και 2012 σημείωσε ελαφρά αύξηση της τάξης των 1,6 μονά- δων. Με μέση βαθμολογία 52,9/100 το 2012, η ΕΕ βρίσκε- ται ακόμη στο μέσον της διαδρομής προς την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων.
Οι δύο τομείς στους οποίους αντιμετωπίζει τις σημαντικό- τερες προκλήσεις είναι η άνιση κατανομή μεταξύ γυναι- κών και ανδρών του χρόνου για τη φροντίδα των παιδιών, τις οικιακές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ανα- ψυχής (καταγράφεται αύξηση των ανισοτήτων σε σχέση με το 2005), καθώς και η εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της εξουσίας και της λήψης αποφάσεων. Πα- ρότι καταγράφεται αύξηση του αριθμού των γυναικών που στελεχώνουν θέσεις στην κορυφή της ιεραρχικής κλίμακας από το 2005, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να ανατραπεί η τεράστια υπερεκπροσώπηση των ανδρών.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Παρά την πρόοδο που καταγράφεται όσον αφορά τα πο-
σοστά αποφοίτησης από το εκπαιδευτικό σύστημα, ο δι-
αχωρισμός με βάση το φύλο επιμένει και το χάσμα στον
τομέα της διά βίου μάθησης έχει διευρυνθεί. Η συνολική
βαθμολογία στον τομέα των γνώσεων μειώθηκε στο διά-
στημα μεταξύ 2005 και 2012. Η ισότητα των φύλων στους
τομείς της εργασίας και των χρημάτων παρουσιάζει τάσεις βελτίωσης, παρότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό έμφυλο χάσμα στην απασχόληση, τα εισοδήματα και τις αποδοχές. Το μέσο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ το 2012, το οποίο ανέρχεται σε 38 %, αντανακλά τον σωρευτικό αντίκτυπο των διά βίου ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών (
2). Η βαθμολογία της ισότητας των φύλων στον τομέα της υγείας είναι υψηλή. Οι σημαντικές διαφορές συμπεριφοράς μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέματα υγείας μπορούν να προστεθούν στο μέλλον στον υπολογισμό του δείκτη, ώστε να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανισότητες λόγω φύλου στον τομέα της υγείας.
 1. (1)  Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων βασίζεται στα στοιχεία της Eurostat (έρευνα για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, έρευνα για τη διάρθρωση των αποδοχών, στα- τιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, δημογραφικές στατιστικές), στα ερωτηματολόγια σχετικά με τις εκπαιδευτικές στατιστικές της Unesco / του ΟΟΣΑ / της Eurostat, στην έρευνα Eurofound για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη, στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις γυναίκες και τους άνδρες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (WMID) και στην πανευρωπαϊκή έρευνα του FRA για τη βία κατά των γυναικών.
 2. (2)  EIGE (2015), Gender gap in pensions in the EU. Research note to the Latvian Presidency. Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση http://eige.europa.eu/sites/default/files/ documents/MH0415087ENN_Web.pdfΕργασία
Τομέας εργασίας
Οι βαθμολογίες στον τομέα της εργασίας και στους υποτομείς του παρουσιάζουν ελαφρά βελτίωση από το 2005. Η μέτρηση του έμφυλου χάσματος στον τομέα της απασχόλησης με τη μέθοδο του ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) δείχνει ότι το χάσμα μειώθηκε ελαφρά σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που εν πολλοίς οφείλεται στη μείωση των ποσοστών συμμετοχής των ανδρών στην αγορά εργασίας.
Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (62 % το 2012) υπολείπεται ακόμη σημαντικά του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για απασχόληση του 75 % του ενήλικου πληθυσμού (ηλικίας 20-64 ετών). Η τάση των γυναικών να εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την επίτευξη του εν λόγω στόχου όταν ως βάση υπολογισμού του ποσοστού απασχόλησης λαμβά- νεται υπόψη ο αριθμός των ωρών εργασίας και όχι ο αριθμός των απασχολουμένων.
Στον υποτομέα του διαχωρισμού και της ποιότητας εργασίας διαπιστώνεται ελαφρά πρόοδος, ιδίως λόγω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Η δυνατότητα των ερ- γαζομένων να λαμβάνουν άδεια μίας ή δύο ωρών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σχεδόν διπλασιάστηκε (από 18 % το 2005 σε 33 % το 2012) και το έμφυλο χάσμα μειώ- θηκε. Ωστόσο, ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας με βάση το φύλο εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί μια πραγματικότητα για γυναίκες και άνδρες στην Ευρώπη. Το 2012 σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες (30 % έναντι 8 %) εργάζονταν, κατά μέσο όρο, σε δραστηριότητες των τομέων της εκπαί- δευσης, της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας στην ΕΕ.
Οι βαθμολογίες στον τομέα των χρημάτων βελτιώθηκαν κατά 3,7 μονάδες από το 2005 έως το 2012. Η πρόοδος στον τομέα αυτόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνολική βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών και των ανδρών σε χρηματοοι- κονομικούς πόρους (κατά 5,8 μονάδες), παρότι το έμφυλο χάσμα εξακολουθεί να είναι σημαντικό και εν πολλοίς άθικτο.
Παρότι οι βαθμολογίες είναι ελαφρά υψηλότερες σε σχέση με άλλους τομείς, οι γυ- ναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς πόρους. Οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες και έχουν χαμηλότερο εισόδημα, περιλαμβανομένων των συντά- ξεων. Η πρόοδος, όσον αφορά την εξάλειψη του χάσματος στις αποδοχές και το εισόδημα, υπήρξε εξαιρετικά αργή.
Ο τομέας αυτός έχει στόχο την κατανόηση των ανισοτήτων στην κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρόκειται για μια ση- μαντική πρόκληση, δεδομένου ότι οι δείκτες εισοδήματος και ένδειας υπολογί- ζονται σε επίπεδο νοικοκυριού: η οικονομική κατάσταση των γυναικών και των ανδρών που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό νοείται ισότιμη και, συνεπώς, διαφορές των φύλων σε επίπεδο ένδειας και εισοδήματος νοικοκυριού είναι ελάχιστα ορατές. Ως εκ τούτου, η μέτρηση της διαθεσιμότητας των χρηματοοικονομικών πόρων σε ατομικό επίπεδο θα μας παρείχε περισσότερο ευαίσθητες ως προς το φύλο πλη- ροφορίες και θα αντικατόπτριζε πιο ρεαλιστικά την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των μελών της οικογένειας.
Η μείωση της συνολικής βαθμολογίας του τομέα της γνώσης (κατά 3 μονάδες) είναι το αποτέλεσμα της μείωσης της συμμετοχής των ενηλίκων (ηλικίας 15-74 ετών) στα προγράμματα διά βίου μάθησης —τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και σε αυτό της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα ποσοστά αποφοίτησης των γυναικών και των ανδρών από το εκπαιδευτικό σύ- στημα αυξάνονται σταθερά και οι γυναίκες απόφοιτοι είναι πλέον περισσότερες από τους άνδρες. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να προτιμούν τους τομείς σπουδών που παραδοσιακά αντιμετωπίζονται ως «γυναικοκρατούμενοι». Το 2012 οι γυναίκες στην ΕΕ-28 αποτελούσαν την πλειονότητα μεταξύ των φοιτούντων στους τομείς της εκπαίδευσης (77 %), της υγείας και πρόνοιας (73 %) και των αν- θρωπιστικών επιστημών και των τεχνών (65 %) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο διαχωρισμός με βάση το φύλο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης συνεπάγε- ται τον επαγγελματικό διαχωρισμό και, κατά συνέπεια, έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας γυναικών και ανδρών.
Στο πλαίσιο της ταχείας τεχνολογικής αλλαγής και του μετασχηματισμού της αγο- ράς εργασίας, η διά βίου μάθηση αποτελεί έναν τομέα ζωτικής σημασίας για γυ- ναίκες και άνδρες. Ωστόσο, η πλειονότητα των κρατών μελών απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου της συμμετοχής του 15 % των ενηλίκων ηλικίας 25 έως 64 ετών σε προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως αυτός ορίζεται στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κα- τάρτισης (ΕΚ 2020).
Ο τομέας του χρόνου έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των τομέων του Δείκτη (37,6 μονάδες) και αναδεικνύει τη μεγαλύτερη πρόκληση, ήτοι την κα- τανομή του χρόνου μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η μείωση της βαθμολογίας του κατά 3,9 μονάδες από το 2005 έως το 2010 οφείλεται κυρίως στη μείωση του χρό- νου που μπορούσαν να διαθέσουν τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες σε κοινωνι- κές δραστηριότητες.
Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 77 % των γυναικών, έναντι του 24 % μόνο των ανδρών, μαγειρεύει και εκτελεί καθημερινά οικιακές εργασίες για μία τουλάχιστον ώρα ή περισσότερο. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το συντριπτικά με- γαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη φροντίδα της οικογένειας. Η ανισότητα όσον αφορά την κατανομή του χρόνου στο σπίτι επεκτείνεται και στις λοιπές κοινωνικές δραστηριότητες. Στην πλειονότητα των κρατών μελών, οι πιθανότητες συμμετο- χής των ανδρών σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ή σε δραστηριό- τητες αναψυχής εκτός του σπιτιού είναι περισσότερες από εκείνες των γυναικών.
Ο προσωπικός χρόνος που αφιερώνεται σε ευθύνες φροντίδας έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών και στην οικονομική τους ανεξαρτησία. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σημασία της λήψης προσφορότε- ρων μέτρων για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής γυναικών και ανδρών, όπως είναι η παροχή επαρκών, οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις.


Εξουσία
Τομέας εξουσίας
Ο τομέας της εξουσίας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία, παρότι η βαθμολογία του σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση (8,3 μονάδες) από το 2005.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στα χρηματιστήρια επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι σχεδόν μηδαμινή. Το 2014, από τους 28 διοικητές κεντρικών τραπεζών μόνον ένας, στην Κύπρο, ήταν γυναί- κα. Αντίστοιχα, στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, δύο μόνο χώρες, η Ρουμανία και η Σουηδία, είχαν υπουργό Οικονομικών γυναίκα.
Τα τελευταία χρόνια, τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και οι ειδικές πρω- τοβουλίες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ —όπως, π.χ. η πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων— συνέβαλαν στην αισθητή βελτίωση της πρόσβα- σης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις του τομέα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο δη- μόσιος διάλογος και η διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας πρέπει να εντατικοποιηθούν. Η υπερωριακή απασχόληση και η φυσική παρουσία στην εργασία, σε συνδυασμό με «ανδρο- πρεπείς» τρόπους άσκησης της διοίκησης και την έλλειψη διαφάνειας όσον αφο- ρά τις πρακτικές προσλήψεων και προαγωγών, ευνοούν τους άνδρες και ενισχύ- ουν τις ανισότητες με βάση το φύλο.
Ο τομέας της υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ισότητα των φύλων. Η υγεία σχετίζεται απευθείας όχι μόνο με την προσωπική, κοινωνική και οικονο- μική ευημερία, αλλά και με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραι- ότητα. Η βαθμολογία του τομέα της υγείας αυξήθηκε ελαφρά κατά 2,2 μονάδες από το 2005 λόγω της ελαφράς βελτίωσης της κατάστασης υγείας και, σε μεγα- λύτερο βαθμό, της βελτίωσης της πρόσβασης στις δομές υγείας. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στον αυξανόμενο αριθμό των ατόμων των οποίων οι ιατρικές και οδοντιατρικές ανάγκες ικανοποιούνται.
Λόγω έλλειψης κατάλληλων δεικτών, το ισχύον πλαίσιο μετρήσεων δεν περι- λαμβάνει τις διαφορές που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών σε θέματα υγείας. Η συμπεριφορές και οι τρόποι ζωής των γυναικών και των ανδρών διαφέρουν με βάση τα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπισθούν οι διαφορές που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των φύλων και συνδέονται με ανισότητες στον τομέα υγείας.
Η ευρωπαϊκή έρευνα υγείας με συνεντεύξεις (EHIS), η οποία διενεργήθηκε το 2014, θα παράσχει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τους καθοριστικούς παράγο- ντες για την υγεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επόμενη έκδοση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων.
Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2015: περιφερειακοί τομείς
Βία
Το 2013 ο τομέας της βίας διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει το μεγαλύτερο χάσμα από όλους τους επιμέρους τομείς λόγω έλλειψης συγκρίσιμων και εναρμονισμέ- νων στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ. Βασισμένος στην έρευνα του FRA για τη βία κατά των γυναικών και τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2015 προτείνει μια πιθανή σύνθετη μέθοδο μέτρησης της βίας κατά των γυναικών. Αναλύει επίσης τις στάσεις έναντι της βίας κατά των γυναικών και τον βαθμό ευαισθητοποίησης, καθώς και την εμπιστοσύνη της εκάστοτε κοινωνίας στην αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Η ανάλυση δείχνει ότι στις χώρες με υψηλότερα επίπεδα ισότητας των φύλων βάσει των μετρήσεων του Δείκτη ο βαθμός αποδοχής της βίας κατά των γυναικών φαίνεται να είναι μικρότερος και η πιθανότητα καταγγελίας των περιστατικών βίας από τις παθούσες μεγα- λύτερη. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγγελίας πράξεων βίας δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκην χαμηλότερα ποσοστά βίας, αλλά κατά τεκμήριο υποδηλώνουν ότι οι στάσεις έναντι της βίας κατά των γυναικών, η ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο αυτό και ο βαθμός εμπιστοσύνης στην αστυνομία και τις δικαστικές αρχές εμποδίζουν την αποκάλυψη τέτοιων περιστατικών.
Η δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών χρήζει υποστήριξης υπό τη μορφή συστηματικών, συγκρίσιμων και εναρμονισμένων στοιχείων. Το EIGE θα συνεχίσει να αναπτύσσει ένα ολοκλη- ρωμένο πλαίσιο μέτρησης της βίας κατά των γυναικών, το οποίο θα συνδυάζει στοιχεία από έρευνες και διοικητικές πηγές.
Ανισότητες σε διάφορους τομείς
Ο τομέας των ανισοτήτων σε διάφορους τομείς εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φύλου και άλλων παραμέτρων οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τα βιώματα των γυναικών και των ανδρών. Για παράδειγμα, το έμφυλο χάσμα στον τομέα της απασχόλησης είναι μεγαλύτερο για τους/τις αλλοδαπούς/-ές σε σχέση με τους/τις ημεδαπούς/-ές εργαζόμενους/-ες, κάτι που καθιστά ανα- γκαία την περαιτέρω ανάλυση της σχέσης των μεταναστευτικών προτύπων με το φύλο. Η ανάλυση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο πλαίσιο των προσφυγι- κών τάσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Οι μεγαλύτερης ηλικίας ερ- γαζόμενοι/-ες είναι επίσης ευάλωτοι/-ες, καθώς σε όλα τα κράτη μέλη έχουν μειωμένη πρόσβαση στην απασχόληση και υψηλότερα επίπεδα ανισότητας με- ταξύ των φύλων. Η κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη σύνδεση μεταξύ διακρίσεων λόγω ηλικίας και διακρίσεων λόγω φύλου είναι ιδιαίτερα ση- μαντική, ιδίως για την αντιμετώπιση της φτώχειας μεταξύ των μεγαλύτερης ηλι- κίας γυναικών. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, ιδίως εκείνες που αποτελούνται από μόνη μητέρα με παιδιά, τα επίπεδα φτώχειας είναι υψηλότερα σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, κάτι που δείχνει ότι οι πολιτικές για την πάταξη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να ενσωματώσουν τη διά- σταση του φύλου.
Είναι επιτακτική ανάγκη να συζητηθούν και να αναλυθούν περαιτέρω οι αλλη- λεπιδράσεις μεταξύ ανισοτήτων με βάση τη γενική παραδοχή ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν είναι ομοιογενείς ομάδες. Η επόμενη επικαιροποίηση του Δεί- κτη Ισότητας των Φύλων θα ασχοληθεί διεξοδικότερα με το θέμα αυτό.

Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2015
Για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δείκτης ανέπτυξε μια χρονοσειρά για την παρακολούθηση της ισότητας των φύ- λων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής προς την ισότητα των φύλων, έχοντας σημειώσει οριακή μόνο πρόοδο στο διάστημα μεταξύ 2005 και 2012.

Μοναδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων
Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων:
 • επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της ισότητας των φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ·
 • υποστηρίζει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην εκτίμηση της απόστασης που χωρίζει ένα κράτος μέλος από την
  επίτευξη της ισότητας των φύλων·
 • καταδεικνύει τα διαφορετικά αποτελέσματα των πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών για τις γυναίκες και τους
  άνδρες·
 • διευκολύνει την ουσιαστική ανάλυση των θεμάτων φύλου και τις συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής·
 • υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων·
 • ενισχύει την ευαισθητοποίηση μεταξύ των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και του κοινού σχετικά με την πρόοδο και τις
  προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των πολιτικών για την ισότητα των φύλων·
 • αναδεικνύει το χάσμα τεκμηρίωσης και συμβάλλει στη συλλογή εναρμονισμένων, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στοιχείων
  ανά φύλο σε όλα τα κράτη μέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσωρινά και για λίγες ημέρες λόγω επιπλοκής της σύνδεσής μου δεν καταφέρνω να απαντώ στα σχόλια.
Σας διαβάζω όμως και
ζητώ συγγνώμη- κάνω ό,τι μπορώ για να διορθώσω το πρόβλημα.